Aansooo
Aansooo: Nø ønè ì$ £ìkè mè cøx ì'm ä mätchlès pèrsnølìty, diffr3ntìäte mè 4rm øthèrx my eäch nd évèry quälìty, ì'm nøt ä hypøcrìte whätèver i'm í$ my rèalìty,
6 years ago ReplyReport Link
0