Unblock mingjian

Are you sure you want to unblock mingjian?